Privacy verklaring

Privacy beleid Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F.

Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F., gevestigd in Hem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.vloerwerk.nl | Contactpersoon: Twan Steltenpool

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt middels correspondentie en/of telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

E-mail:

Uiterlijk 3 maanden na de bestelling en levering worden uw gegevens verwijderd uit de inbox.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  • Rabobank (zakelijke rekening): https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vloerwerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vloerwerk Houtspecialisten V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Deze verklaring is aangepast op 28 augustus 2020